18 Ekim 2015 Pazar

ZİKİR ÇEKMEK


Kavram olarak ‘zikir’; Allah’ı anmak üzere söylenmesi ve yapılması tavsiye edilen, sözlü ve fiili eylemleri kapsayan davranışların tümüdür. Aynı zamanda ‘zikir’, insana sevap kazandıran her türlü amelin genel adıdır. Çünkü tüm ibadetlerin özü ve aslı Allah’a itaattir, Allah Teâlâ’yı hatırlamaktır. Allah’a itaat, Kur’ân veya hadislerde yer alan bir takım güzel sözleri sadece söylemek veya tekrarlamak değil; bilakis her halükârda Allah’a kulluk şuuru içerisinde bulunmak ve tam bir teslimiyet göstermek, her hal ve şartta O’nun sürekli bizi gözetlediğini zihnimize yerleştirmektir. (Enbiya, 21/50) ve (Hicr, 15/9) ayetlerinde bu konu ifade edilmiştir. Kısaca her halimizde Allah’ı hatırlama ve hatırlatmaya yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bütün davranışlar, zikir kavramının anlam alanı içerisindedirler.

1. Zikir, beyinde tekrar edilen kelimenin manâsı istikâmetinde, beyin kapasitesini arttırır.
2. Zikir, beyinden üretilen dalga enerjinin ruha, yani halogramik dalganın bedene yüklenmesini ve böylece ölüm ötesi yaşamda güçlü bir ruha sahip olunmasını sağlar.
3. Zikir, tekrar edilen manâlar istikâmetinde beyinde anlayış, idrak ve o manâların hazmedilmesi gibi özellikleri geliştirir.
4. Zikir, Allah'a yakınlık sağlar.
Buda birçok yollar olduğu gibi kendi içinde derinlik arzeden, aslında toplumda çokda anlaşılamamış konulardan bir tanesidir belkide.  Bazı tarikatlerde müzikal bir şekilde yapılır denebilir, müzikalden kasıt ses değişimleridir. Fakat, hangi şekilde olursa olsun, kişiyi Allah'ı hatırlatma, onu duyma potasına yaklaştıramayan bir fiilin de, zikir olarak değerlendirilmesi inandırıcılığını kaybetmiş bir faaliyettir. Gönülden gelen, samimi olan ve suistimal edilmeyen her faaliyete saygımız sonsuzdur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder